Arbetsmiljöpolicy

ELAK har som arbetsmiljöpolicy att styra verksamheten på sådant sätt, att varje projekt uppfyller de krav och förväntningar som ställts av samhället och företagets kunder och verkar för en god arbetsmiljö för sina anställda och beställarens framtida verksamhet. Företaget vill på så vis uppnå:

  • En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö där varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är också en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen. Samtliga involverade skall känna delaktighet och samverkan vid beslut och uppföljning. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.
  • Varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det vilar på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl. Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet.
  • Målsättningen med ELAK AB:s arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör och att uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa. Genom ELAK AB:s friskvårdsarbete stimuleras och skapas förutsättningar för våra medarbetare att främja sin egen hälsa. Arbetet skall vara förenligt med ett familjeliv. Våra medarbetare är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö. Alla individer oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.
  • Vår strävan är alltid att uppfylla kundens krav och önskemål på det specifika arbetet. Därför efterfrågar vi gott omdöme, sunt förnuft och vårdad klädsel samt vårdat språk när man representerar företaget ELAK AB.
  • Vi har en tydlig rollfördelning enligt organisationsplan och uppdrags-beskrivning. Tilldelade arbetsuppgifter framgår av rollbeskrivningar. Elsäkerhetsledare skall alltid utses för den tid under ett uppdrag som sådan krävs. Detta gäller vid elarbeten där det föreligger risk för elektrisk fara. Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar skall vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet. Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.
  • Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnationer eller andra förändringar i verksamheten ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. På så vis kan åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö.