Kvalitets- och miljöpolicy

  • En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö där varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är också en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen och samtliga medarbetare ska ges möjlighet till påverkan i den egna arbetssituationen. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.
  • Vi ska tillsammans med våra kunder sträva efter att minimera miljöpåverkan och att göra goda miljöval när det gäller material, projektering, samt transport och planering av arbete.
  • Vår verksamhet innebär inte några större arbetsmiljörisker och vi klarar de krav på verksamheten som uppställs i lagar och myndigheters föreskrifter. Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer inom teknikbranschen.
  • Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnationer eller andra förändringar i verksamheten ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. På så vis kan åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö.
  • Vår personal ska ha alla tillgängliga kunskaper och verktyg för att kunna efterleva vår policy inom ELAK AB.
  • Varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det vilar på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.
  • Målsättningen med ELAK AB:s arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör och att uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa. Genom ELAK AB:s friskvårdsarbete stimuleras och skapas förutsättningar för våra medarbetare att främja sin egen hälsa.
  • Vår strävan är alltid att uppfylla kundens krav och önskemål på det specifika arbetet. Därför efterfrågar vi gott omdöme, sunt förnuft och vårdad klädsel samt vårdat språk när man representerar företaget ELAK AB.
  • Om personal upptäcker fel eller brister i kundens anläggning skall det dokumenteras på sådant sätt att uppföljning och lämpliga åtgärder kan överlämnas till berörd kund eller beställare. Vid akuta brister som rör egendomsskador inom och utanför våra verksamheter skall aktuell arbetsledare/beställare meddelas snarast möjligt för att minska skadeverkan.