Kvalitetspolicy

ELAK:s verksamhetssystem är baserat på Elektriska InstallatörsOrganisationens rutiner för kvalitetsarbete.

ELAK har som kvalitetspolicy att styra verksamheten på sådant sätt, att varje projekt uppfyller de krav och förväntningar som ställts av samhället och företagets kunder och verkar för hög kvalitet. Företaget vill på så vis uppnå:

  • Att vår personal har alla tillgängliga kunskaper och verktyg för att kunna utföra arbete med hög kvalitet och efterleva vår policy inom ELAK AB. Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom relevanta områden.
  • Att utföra och upprätta handlingar och tjänster enligt beställarkrav, tillämplig lagstiftning, föreskrifter och andra branschspecifika krav. Vi är lyhörda för våra medarbetares och kunders synpunkter och strävar efter att uppfylla deras respektive behov och överträffa deras förväntningar.
  • Att sträva efter att välja tekniska lösningar, produkter och material som är av bästa möjliga kvalitet. Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga. Allt elarbete skall utföras så att anläggningen vid överlämnade uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis. Allt använt materiel uppfyller kraven i gällande Elmateriel- och EMC-föreskrifter.
  • Att genom väl utarbetade rutiner för kontroll säkerställa att kvalitetsmålen uppfylls i projekten. Alla arbeten planeras, utförs, kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner.
  • Att arbeta för ständiga förbättringar inom kvalitetsområdet.